โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ข่าวสารความเคลือนไหว


วันแม่แห่งชาติ 2557

วันที่ 8 สิงหาคม 2557

แห่เทียนพรรษา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

กิจกรรมพัฒนาครู 1 คน 1 อาชีพ

วันที่ 28-29 มิถุนายน 2557

วันสุนทรภู่ 2557

วันที่ 26 มิถุนายน 2557

กิจกรรมวันไหว้ครู 2557

วันที่ 12 มิถุนายน 2557

ข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ผ่านมา

วีดีทัศน์รายการแรงบันดาลใจแห่งความหวัง

วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

วีดีทัศน์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

พลังแห่งการตื่นรู้ สานฝันปันรัก โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ภาพ ผอ.ดร.นะรงษ์  ชาวเพ็ชร ดร.นะรงษ์  ชาวเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

รายงานประจำปีของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2555

โครงการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

---ข่าวการศึกษา---

---ค้นข่าวมาเล่า---