โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ข่าวสารความเคลือนไหว


ค่ายสองวัยใส่ใจภาษา

วันที่ 13 มีนาคม 2558

ค่ายวัยใส หัวใจสีขาว

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 30 มกราคม 2558

ข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ผ่านมา

วีดีทัศน์รายการแรงบันดาลใจแห่งความหวัง

วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ภาพ ผอ.ดร.นะรงษ์  ชาวเพ็ชร ดร.นะรงษ์  ชาวเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

รายงานประจำปีของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2555

โครงการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

---ข่าวการศึกษา---

---ค้นข่าวมาเล่า---